Integritetspolicy för PostNord Strålfors

PostNord Strålfors AB (nedan ”PNSF”) tar seriöst på den personliga integriteten för våra kunder och personer som besöker våra webbplatser, kanaler i sociala medier, kontaktar vår kundservice eller på annat sätt kommunicerar med PNSF.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av PNSF används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom PNSF sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)[1].

Läs mer om GDPR inom PostNord Strålfors

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga PNSF:s digitala kanaler. Om någon av PNSF:s tjänstevillkor innehåller mer specifika personuppgiftsbestämmelser avseende PNSF:s digitala kanaler, ska bestämmelserna i sådana villkor äga företräde framför denna integritetspolicy i förhållande till de tjänster som omfattas av villkoren.

1. Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

2. PNSF:s behandling av personuppgifter

2.1 Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker våra digitala kanaler eller kommunicerar med vår kundservice kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter och information om din användning av PNSF:s tjänster och produkter. I förekommande fall kan även personnummer behandlas.

Vidare kan PNSF komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till PNSF:s digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, att du kommunicerar med PNSF och andra via PNSF:s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från PNSF:s webbsidor eller anmäler dig till evenemang som PNSF anordnar.

PNSF kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön och intressen. När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis LinkedIn och Vimeo) kan PNSF komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

PNSF har placerat s.k. ”cookies” på våra webbplatser. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder webbplatsen in. Mer information om vilka cookies PNSF placerat på våra webbplatser finner du i punkten ”Information om Cookies” nedan.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra PNSF:s rättsliga skyldigheter.

2.2 För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av PNSF:s digitala kanaler kommer att behandlas av PNSF, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig;
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier;
 3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email eller sms/mms);
 4. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster; och
 5. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

2.3 Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
PNSF behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om PNSF skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

3. Säkerhet till skydd för personuppgifter

PNSF värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

4. Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

PNSF kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för PNSF:s räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att PNSF:s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för PNSF:s räkning undertecknar alltid avtal med PNSF för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

PNSF kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

PNSF kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.

5. Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som PNSF behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. PNSF:s webbplatser kan komma att innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

6. Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att PNSF ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall PNSF på adress som anges i punkten 8 nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

7. Behandling av personuppgifter om barn

PNSF:s digitala kanaler riktar sig inte till barn och PNSF samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till PNSF ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i punkt 8 nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

8. Kontaktinformation

PostNord Strålfors AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för PNSF:s digitala kanaler. Observera att detta inte gäller personuppgiftsbehandling som PNSF utför för sina kunders räkning, exempelvis i samband med att en kund beställt en tjänst från PNSF som PNSF levererar till tjänsten.

Om du har frågor rörande hur PNSF behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta ansvarig via på dataprotection@stralfors.se

eller via post till:

PostNord Strålfors AB
Att: DPO
105 00 Stockholm

9. Ändring av denna integritetspolicy

PNSF kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på PNSF:s webbplatser.

10. Information om cookies

En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och, vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program och syftar ofta till att förbättra användbarheten på en webbplats.

PNSF använder cookies för att mäta statistik och för att genomföra användarundersökningar. Dessutom förekommer applikationscookies för att temporärt lagra information inom ramen för vissa av PNSF:s digitala kanaler.

För ytterligare information om cookies, se www.minacookies.se.

Cookies på PNSF:s webbplatser (”Webbplatserna”)
Webbplatserna använder två typer av cookies; så kallade persistenta cookies och sessionscookies. Den persistenta cookien, som sparas under en längre tid på din dator efter att webbläsaren stängs, används för övervakning och loggning av webbtrafik och trafikmönster mellan din dator och Webbplatserna. Sessionscookien, som raderas automatiskt efter att webbläsaren stängs, används för att optimera laddning och cachning av webbsidor på din dator.

Vi använder följande cookies på Webbplatserna:

Google Analytics
Google Analytics cookies heter:

 • _ga
 • _gat
 • _gid

Cookies från Google Analytics används för att beräkna besökarstatistik på Webbplatserna.

HotJar (Tracking Code)
HotJars cookie heter:

 • _hjIncludedInSample, livslängd 1 år

Förstapartscookie som används för att skapa anonym statistik genom vilken PostNord kan anpassa webbplatsen efter våra besökare och skapa en bättre användarupplevelse. Läs mer om HotJar (Tracking Code) och hur du kan opt-out från fortsatt användning av HotJars cookies.

Inzynk
Inzynks cookies heter:

 • izcid
  Persistent, identifierar användaren, livslängd 1 år
 • iztid
  Persistent, identifierar användarsessionen, livslängd 1 år

PNSF erhåller ditt samtycke till behandling av personuppgifter för InZynk AB: s räkning.

Information som samlats in från cookies i din enhet och som kvalificerar sig som personuppgifter kommer att behandlas av InZynk, ett företag som erbjuder leadidentifiering och annonsinriktningstjänster med kontor i Stockholm och Trondheim. Se nedan för fullständiga kontaktuppgifter.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att det gör det möjligt för InZynk att förbättra en tjänst som tillhandahålls till PNSF och vår webbplats genom att lägga till data i deras databas om företag.

Uppgifterna som samlas in och används av InZynk för att uppnå detta syfte är information om IP-adressen från vilken du besökte PNSF's webbplats och teknisk information som gör det möjligt för InZynk att skilja olika besökare från samma IP-adress. InZynk lagrar domänen från formulärinmatning för att korrelera IP-adressen med ditt företag.

För fullständig information om Inzynks behandling av personuppgifter, se deras fullständiga sekretesspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna behandling. Sådant uttag kan göras antingen genom att kontakta oss eller genom att kontakta InZynk direkt.

Kontaktinformation Inzynk AB:
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Sweden
www.inzynk.com
post@inzynk.com

Webbsystemet EPiServer
EPiServers cookies heter:

 • ASP.NET SessionId
  Session, avslutas när användaren avslutar besöket.

Vår webbplats är uppbyggd på plattformen EPiServer. Cookies från EpiServer används endast för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Ovanstående information beskriver de cookies som används på Webbplatserna. Om Webbplatserna innehåller länkar till andra webbplatser som också använder cookies är dessa inte beskrivna här.

Vi använder även så kallade web beacons, vilket är små transparenta bildfiler, i syfte att övervaka webbtrafik och trafikmönster mellan din dator och Webbplatserna.

Samtycke till användning av cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla besökare på en webbplats, eller app som använder cookies, ges tillgång till information om att webbplatsen/appen använder cookies och hur de används. Besökarna måste också samtycka till att cookies används. Du samtycker till Strålfors användning av cookies i bannern som visas första gången du besöker vår webbplats.

Om du vill neka eller ta bort cookies
Du kan välja att blockera cookies via inställningarna i din webbläsare, så att den automatiskt avvisar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera redan lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som finns i de flesta webbläsare. Vissa tjänsteleverantörer, t.ex. Google, tillhandahåller även sina egna opt-out-verktyg som du kan läsa mer om på deras webbplatser.

Om du använder en mobil enhet kan du välja att neka spårning av annonseringstjänster, inklusive de som utförs av oss, genom att öppna inställningarna på din Apple- eller Android-enhet och följa de senast publicerade instruktionerna. Om du i ett senare skede bestämmer dig för att återaktivera denna typ av spårning, kommer vi inte att kunna fortsätta spåra dig med ditt ursprungliga ID och för alla praktiska ändamål kommer du att bli en ny användare i vårt system.

Ytterligare information om hur du hanterar och raderar cookies finns också på följande webbplatser: www.aboutcookies.org.uk och www.youronlinechoices.com.

Observera att om du blockerar cookies kanske du inte kan komma åt alla sidor och funktioner på vår webbplats eller i våra appar. Det kan också påverka din användarupplevelse.

11. Information om användarspårning med ETag

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache.

Mer information om Leadoo’s GDPR policy


[1] GDPR: Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Läs mer om GDPR inom PostNord