FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s hållbara utvecklingsmål har analyserats för att utvärdera vilka mål vi har störst potential att påverka. Enligt PostNords mening är de mest relevanta målen följande:

sustainability-16.png

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats och förbättrar vår förmåga att uppfylla och maximera nyttan av kundernas olika behov. Som stor arbetsgivare i Norden har PostNord stort fokus på mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

PostNords miljösatsningar riktas mot att minska energiförbrukning i transporter och byggnader. Den energi som används ska i högsta möjliga grad komma från förnybara källor.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Sund affärsetik, socialt ansvar och aktivt miljöarbete är centrala aspekter av PostNords verksamhet.

PostNords uppförandekod fastställer krav på hur koncernens medarbetare måste agera inom de områden som är viktigast för hållbart företagande, givet verksamhetens natur. Vi fokuserar aktivt på mångfald och jämställdhet. Mer än 99 procent av vår arbetskraft omfattas av kollektivavtal. Vi ställer krav på och övervakar leveranskedjan i fråga om bland annat hälsa och säkerhet, miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och antikorruption.

PostNords visselblåsarprocedur gör det möjligt att rapportera allvarliga incidenter och oegentligheter i företaget, inklusive ekonomisk brottslighet, allvarliga former av diskriminering och trakasserier samt grövre överträdelser mot miljölagstiftning och miljöförstöring.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Säker och bränsleeffektiv körning spelar en viktig roll i att nå både nationella och PostNords egna mål om att minska olyckor och miljöpåverkan, och även för en bättre hälsa.

I PostNords transportsystem optimeras rutterna och kapacitetsutnyttjandet av fordon hålls så högt som möjligt. PostNord arbetar också mot en integrerad produktionsmodell, där brev- och paketdistributionen samordnas för optimal användning av transportkapaciteten.

PostNord driver en stor flotta av eldrivna fordon, där de flesta elfordon används den sista sträckan, ”last mile”, fram till kunden. Det minskar klimatpåverkan, buller och PostNords utsläpp av ämnen som är skadliga för människans hälsa, som kväveoxider och partiklar.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Som en av de största logistikverksamheterna i Norden består en stor del av koncernens miljöpåverkan av koldioxidutsläpp från egna och inköpta transporttjänster.

PostNords miljöarbete fokuserar på att minska energiförbrukningen i transporter och fastigheter. Den energi som används ska i högsta möjliga grad komma från förnybara källor.

Fokusområden för att minska klimatpåverkan är följande: högre kapacitetsutnyttjande, bränsleeffektiv körning, en högre andel biobränsle, fler elfordon, fler järnvägstransporter, mindre flyg, energieffektiva byggnader.