GDPR

Dataskyddsförordningen* (GDPR) är den EU-förordning som trädde i kraft som bindande lag i maj 2018. GDPR gäller i hela EU och EES och kompletterar den nationella dataskyddslagstiftningen.

Exempel på större förändringar i den nya lagen är högre krav på dokumentation, processer och informationssäkerhet samt införandet av rollen som dataskyddsombud.

I syfte att genomföra olika typer av fysiska och digitala kommunikationstjänster behandlar PostNord Strålfors personuppgifter som vi får från våra kunder.

PostNord Strålfors har säkerställt att tekniska och organisationsmässiga åtgärder uppfyller förordningens krav.

Personuppgifter lagras enligt kundavtal och standardförfarande är att avsluta personuppgifter och ta bort alla poster inom alla områden efter avslutad produktion, enligt avtalet.

PostNord Strålfors är personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifter för våra kunders räkning, som är personuppgiftsansvariga. Vi skyddar dina uppgifter och behandlar dem i enlighet med GDPR och med respekt för dina dataskyddsrättigheter.

Om du har frågor om hur dina uppgifter behandlas eller vill att vi ska uppfylla dina dataskyddsrättigheter ber vi dig kontakta det företag som du ursprungligen anförtrott dina personuppgifter till, så vidarebefordrar de din begäran till oss.

Du kan läsa mer om hur PostNord Strålfors behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Om du har ytterligare frågor om GDPR inom PostNord Strålfors kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: dataprotection@stralfors.se

Om du är företagskund kan du kontakta PostNord Strålfors kundtjänst eller din Key Account Manager.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.