Whistleblowerrutin

Många företag har en rapporteringsrutin, så kallad whistleblowing, för att säkerställa att allvarliga brott, som begåtts av en person i ledande ställning, kan rapporteras. PostNord har även en sådan rutin.

Whistleblowing är till för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats, eller medvetet förbisetts av, personer i ledande ställning eller nyckelpersoner.

Med person i ledande ställning avses:

  • Ledamot i PostNords koncernstyrelse
  • Medlem i PostNords koncernledning
  • Person som rapporterar till någon i koncernledningen
  • Verkställande direktör i PostNord-koncernens dotterbolag

Med nyckelperson menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut för företaget. Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering genom whistleblowing:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Rapporteringsrutinen kan användas av anställda i PostNords nordiska företag, samt kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till dessa företag, och följer gällande lagar och förordningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Rapporteringsrutinen är tillgänglig via internetportalen postnord.whistleblowernetwork.net.

För andra typer av fel, reklamationer och brott kan du alltid kontakta PostNords kundservice.


Informationen på denna sida publicerades ursprungligen på PostNords webbplats:
postnord.com/about-us/whistleblower-system