Ansvarsfulla affärer

Vår uppförandekod fastställer regler för hur vi beter oss i koncernen, på de områden som är viktigast för oss för att säkerställa hållbart företagande.

sustainability-09.jpg

Vår uppförandekod fastställer regler för hur vi beter oss i koncernen på de områden som är viktigast för oss för att säkerställa hållbart företagande. PostNord har nolltolerans mot mutor och andra former av korruption, som penningtvätt. Alla former av marknadsaktiviteter/representation ska följa interna regler, affärspraxis och lagstiftning på de marknader där vi verkar.

Regelefterlevnad

PostNord följer alla relevanta redovisnings- och rapporteringsregler. Till exempel följer vi International Financial Reporting Standards (ifrs.com),och hållbarhetsrapporten utförs i enlighet med Global Reporting Initiative Guidelines (GlobalReporting.org).

Visselblåsarsystem

Ett av flera sätt att kontrollera regelefterlevnad inom PostNord är genom PostNords särskilda rapporteringsprocess (visselblåsarfunktion). Den möjliggör anonym rapportering om man misstänker vissa typer av överträdelser.

Lagenligt

PostNord har nolltolerans mot mutor och andra former av korruption, som penningtvätt. Alla former av marknadsaktiviteter/representation ska följa interna regler, affärspraxis och lagstiftning på de marknader där vi verkar.