Hållbar arbetsgivare

PostNord Strålfors är en av de största arbetsgivarna i Norden. Därmed har vi också ett stort ansvar att erbjuda en säker och attraktiv arbetsplats som erbjuder personlig utveckling.

sustainability-11.jpg

Säkerhetsronder

PostNord Strålfors arbetar med kartläggning och analyser för att hantera och förebygga risker i arbetsmiljön och förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Löpande övervakning av lokaler, maskiner, arbetsstationer och andra skyddsåtgärder genomförs på varje avdelning.

Arbetsvillkor

Alla våra medarbetare har rätt att gå med i föreningar och organisationer och de har rätt att organisera sig i fackföreningar. Vi respekterar rätten till kollektiva förhandlingar och rätten att teckna kollektivavtal. Kraven i ILO:s konventioner ska följas om de går längre än nationell lagstiftning.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

PostNords arbete för jämställhet och mångfald utgår från uppfattningen att våra olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Varje medarbetare har rätt att respekteras. Ingen medarbetare får kränkas, diskrimineras eller trakasseras på något sätt, av något skäl eller under några omständigheter.

Initiativet ”Move – Change for Diversity” syftar till att rikta ljuset mot mångfaldsfrågor i hela PostNord-koncernen.

För att öka jämställdheten mellan kvinnor och män beslutade man 2010 att minst 40 procent av PostNord-koncernens chefer och ledare ska vara kvinnor. PostNord Strålfors nådde målet 2017. Det uppnåddes genom att söka efter kandidater både internt och externt och med ambitionen att det skulle finnas både kvinnor och män bland slutkandidaterna vid varje rekrytering.